Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získané od subjektu údajů.
V této části obchodních podmínek „Informace o zpracování osobních údajů“ je prodávající Newag spol. s r.o., se sídlem: Vestecká 104, 25241, Zlatníky, Hodkovice, IČO: 49243624, označován jako „správce“.

Za subjekt údajů v těchto Informacích o zpracování osobních údajů („Informace“) je považován (i) kupující – fyzická osoba, a to jak Spotřebitel, tak i kupující – fyzická osoba, který spotřebitelem není (tj. fyzická osoba – podnikatel), případně (ii) jiná fyzická osoba.

Totožnost správce a kontaktní údaje správce:
Správce: Newag spol. s r.o., se sídlem: Vestecká 104, 25241, Zlatníky, Hodkovice, IČO: 49243624, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20486
Kontaktní údaje správce: (i) kontaktní adresa: Vestecká 104, 25241, Zlatníky-Hodkovice, (ii) kontaktní e-mail: info@newag.cz, (iii) kontaktní telefon: 261221528

Účely zpracování osobních údajů. Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Osobní údaje subjektu údajů správce zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění příslušného účelu může správce osobní údaje subjektu údajů zpracovávat pro jiné legitimní účely, než pro které byly shromážděny; o těchto jiných účelech správce subjekt údajů vždy informuje.

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány za účelem:

a) plnění smluvních závazků správce vč. splnění závazku k poskytnutí plnění dle smlouvy a uskutečnění platby (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smlouvy); právní důvod zpracování: splnění smlouvy);
b) plnění smluvních závazků správce vč. údržby a servisu Přístroje a celého systému centrálního vysávání – záruční servis (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání záruční doby); právní důvod zpracování: splnění smlouvy);
c) plnění smluvních závazků správce vč. zpracování cenové nabídky a vypracování projektové dokumentace (doba uložení osobních údajů: (i) po dobu trvání smlouvy, resp. nebude-li uzavřena smlouva po přiměřenou dobu (obvykle 4 roky) za účelem doložení této skutečnosti); právní důvod zpracování: (i) splnění smlouvy, resp. (ii) oprávněný zájem správce);
d) plnění smluvních závazků správce vč. předání jinému správci v rámci prodejní sítě společnosti Newag spol. s r.o. za účelem zpracování cenové nabídky. Soupis obchodních partnerů (správců) najdete v záložce „kontakty“ na webových stránkách správce. Předávání osobních údajů probíhá buď přes CIS (zákaznický informační systém), telefonicky, nebo emailem (doba uložení osobních údajů: (i) po dobu trvání smlouvy, resp. (ii) nebude-li uzavřena smlouva po přiměřenou dobu (obvykle 4 roky) za účelem doložení této skutečnosti); právní důvod zpracování: (i) splnění smlouvy, resp. (ii) oprávněný zájem správce);
e) registrace a vedení uživatelského účtu pro e-shop (internetový obchod) a dále vyřizování objednávek internetového obchodu, plnění smlouvy vč. doručení plnění dopravcem (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smlouvy); právní důvod zpracování: splnění smlouvy;
f) plnění právních povinností vč. např. vedení a zpracování agendy účetnictví (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy); právní důvod zpracování: splnění právní povinnosti;
g) možnost uplatnění a vymáhání právních nároků správce, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, resp. ochrana právních nároků vč. vymáhání právních nároků, rozvoje a vývoje poskytovaných produktů a služeb, řešení sporné agendy zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány do uplynutí 1 roku od konce promlčecí doby, resp. dále po nezbytnou dobu pro účely ochrany právních nároků); právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce či třetí strany;
h) ) přímý marketing - nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti, zasílání obchodních sdělení pro stávající zákazníky ve smyslu nabídky služeb informační společnosti dle příslušného právního předpisu;
i) nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti, zasílání obchodních sdělení, další marketingová komunikace (doba uložení osobních údajů: po dobu 3 let); právní důvod zpracování: souhlas udělený subjektem údajů;
j) kamerový systém pro účely ochrany majetku a majetkových zájmů správce (osobní údaje jsou zpracovány po dobu 30 dnů, případně po nezbytnou dobu v případě řešeného incidentu); právní důvod zpracování: oprávněný zájem správce

Právním základem (právním důvodem) zpracování Vašich osobních údajů je:
• splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR)
• splnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR)
• oprávněný zájem správce či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR)
• souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li subjektem údajů udělen (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR)

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím k tomu pověřených zaměstnanců správce a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Kategorie osobních údajů:

Za shora uvedenými účely správce zpracovává následující osobní údaje:
jméno a příjmení;
emailová adresa;
telefonní číslo;
adresa (ulice a číslo popisné, město, PSČ, popřípadě parcelní číslo);
adresa Zařízení (ulice a číslo popisné, město, PSČ, popřípadě parcelní číslo);
identifikační číslo; daňové identifikační číslo (DIČ), pokud není Zboží zakoupeno a užíváno spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012. Sb.;
osoby oprávněně přistupující do uživatelského Účtu;
telefonní kontakt na osobu oprávněně přistupující do uživatelského Účtu.

Osobní údaje slouží zejména k identifikaci zákazníka (kupujícího), zpracování nabídky, uzavření a plnění smlouvy (vč. dodání zboží – doprava), provozování e-shopu, fakturace, poskytování servisních služeb (vč. informací o údržbě přístroje pro servisní techniky prodávajícího (správce) či subdodavatele), případně též k marketingovým účelům či uplatnění a vymáhání právních nároků.

Příjemce, kategorie příjemců:

Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zejména následujícím kategoriím příjemců:
• orgánům veřejné moci a dalším subjektům, jimž má správce povinnost Vaše osobní údaje sdělit, resp. které jsou oprávněny Vaše osobní údaje od správce požadovat (např. soudy, správce daně, exekutoři, insolvenční správci, orgány činné v trestním řízení atd.)
• třetím osobám, s nimiž má správce uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé účetních služeb, auditoři, daňoví poradci, advokáti, poskytovatelé služeb souvisejících s provozem e-shopu, dodavatelé služeb administrativní podpory při prodeji služeb, dopravci a/nebo zasílatelé, správce systému CRM, poskytovatelé bezpečnostních služeb atd.)
• obchodním partnerům společnosti - např. společnostem v rámci prodejní sítě správce ve spojení se zpracováním nabídek, zpracováním projektové dokumentace či prováděním záručního i pozáručního servisu, konkrétně Newag Praha s.r.o., Newag Brno s.r.o., Newag Hradec Králové s.r.o. a dalším našim autorizovanýcm distributorům viz aktuální seznam v kontaktech zde.
• dalším subjektům (např. pojišťovny)
Případně pak Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii ani mezinárodní organizaci.

Práva subjektů

Vůči správci můžete uplatňovat níže uvedená práva v rozsahu a za podmínek uvedených v Kapitole III nařízení GDPR.
Jako subjekt údajů jste oprávněn(a) uplatnit práva vůči správci např. prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví VOP, nebo v záložce „kontakty“ těchto webových stránek.

Vaše práva jsou následující:

Právo subjektu na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od správce potvrzení, zdali osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovává. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, tak máte právo získat přístup k těmto údajům. Tento přístup bude zahrnovat např. informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů a informace o zdroji osobních údajů. Rovněž máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu: Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil případné nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a které o Vás správce zpracovává. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz: Pokud nastane některý z důvodů vymezených nařízením GDPR (např. osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo dojde k odvolání Vašeho souhlasu), tak máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Toto právo se však neuplatní neomezeně. K výmazu tak nedojde např. pokud jsou údaje zpracovávány na základě právní povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů.

Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby správce omezil zpracování v případech vymezených nařízením GDPR. Jedná se např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů, a omezení bude probíhat po dobu, kdy správce bude přesnost osobních údajů ověřovat.

Právo na přenositelnost údajů: V některých případech vymezených nařízením GDPR (např. pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu) máte právo na to, aby Vám správce poskytl Vaše osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte rovněž právo, pokud je to technicky proveditelné, aby správce poskytl tyto údaje jinému správci přímo. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace (a za podmínek stanovených článkem 21 nařízení GDPR) kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se však neuplatní ve všech případech, např. pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.

Poskytnutí souhlasu a právo jej kdykoliv odvolat:

V případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů (jakožto subjektu údajů) založeno na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Poskytujete-li jakékoliv osobní údaje k jejich zpracování na základě Vašeho souhlasu, činíte tak zcela dobrovolně. Odvolání souhlasu, ale i jeho udělení, je tak Vaší svobodnou volbou, a správce Vás k takovému jednání není oprávněn nutit, ani Vás jakýmkoliv způsobem postihnout. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním (tj. jeho odvolání nemá zpětné účinky).
Souhlas se zpracováním osobních údajů daný správci můžete odvolat emailem odeslaným na adresu správce info@newag.cz. Stejným způsobem můžete požádat o zrušení či zneaktivnění uživatelského Účtu.

Způsob uplatnění práv subjektem údajů.

Stížnosti:

Jako subjekt osobních údajů můžete kdykoliv zaslat správci stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailového požadavku na info@newag.cz

Jakožto subjekt osobních údajů můžete svá práva ve spojení se zpracováním osobních údajů vůči správci uplatnit kontaktováním správce na kontaktní adrese Newag spol. s r.o., Vestecká 104, 25241, Zlatníky - Hodkovice, případně na kontaktní e-mailové adrese správce info@newag.cz

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny právní předpisy/nařízení GDPR, máte právo podat stížnost na postup správce u některého dozorového úřadu, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). Tímto nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany stanovené na ochranu subjektu údajů platnými právními předpisy.

Poskytování informací správcem:

Správce poskytuje informace písemně v listinné podobě. Pokud však budete kontaktovat správce elektronicky na kontaktní e-mailové adrese správce, správce Vám poskytne informace elektronicky (formou e-mailové zprávy), nepožádáte-li o poskytnutí informací v listinné podobě. Tím není dotčeno Vaše právo na přenositelnost údajů.

Pokud od Vás obdržíme žádost dle článku 15 až 22 nařízení GDPR, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději Vás budeme informovat o přijatých opatřeních, odmítnutí nebo prodloužení lhůty do jednoho měsíce poté, co nám bude žádost doručena. S ohledem na složitost žádosti nebo jejich počet můžeme lhůtu pro informování o přijatých opatřeních (a tedy také pro přijetí příslušných opatření) prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Další informace:

V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány bez Vašeho souhlasu, je jejich poskytnutí požadováno z důvodu, (i) že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně (ii) jejich poskytnutí vyžaduje zákon či (iii) oprávněné zájmy správce či třetích osob. Důsledkem neposkytnutí údajů pro tyto účely (některý z nich) může být neuzavření smlouvy, případně nemožnost plnění atp.

V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, není poskytnutí Vašich osobních údajů zákonnou ani smluvní podmínkou (zákonným ani smluvním požadavkem), a tedy souhlas poskytnout nemusíte. V takovýchto případech tedy není Vaší povinností předmětné osobní údaje pro daný účel poskytnout, jakož ani dát souhlas s jejich zpracováním. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že správce nebude schopen uplatnit některé postupy, zejm. ty ve spojení s marketingem.

Zasílání elektronických obchodních sdělení pro zákazníky ve smyslu nabídky služeb informační společnosti (tzv. zákaznická výjimka) dle příslušného právního předpisu (zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů) je možné zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Za účelem aktualizace osobních údajů lze správce kontaktovat na shora uvedené kontaktní adrese, resp. kontaktním e-mailu.
V případě, že bude správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v těchto Informacích, neprodleně poskytne danému subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v těchto Informacích.

Správce může zásady zpracování osobních údajů dle těchto Informací průběžně aktualizovat. Aktuální znění těchto Informací naleznete na www.newag.cz

Doručování

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Napište nám